1397/03/18
تسلیت
عرض تسلیت به خانواده و همکلاسی های دکتر محمدصالح صالحی
عرض تسلیت به خانواده و همکلاسی های دکتر محمدصالح صالحی
1397/02/23
قابل توجه دانشجویان رشته فن آوری اطلاعات
فایل های مربوط به عوامل بیماریزا در بخش دروس قرار گرفت
1397/01/29
اعلام نمرات میان ترم انگل شناسی و قارچ شناسی
اعلام نمرات میان ترم انگل شناسی و قارچ شناسی
1396/11/21
آشنایی با سامانه منبع یاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آشنایی با سامانه منبع یاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1396/11/17
درج یک فایل درخصوص ایمنی زیستی
درج یک فایل درخصوص ایمنی زیستی
1396/10/29
آشنایی با مفاهیم پایه در راستای استقرار کنترل کیفی بر مبنای 6- سیگما در آزمایشگاه
6- سیگما و کنترل کیفیت در آزمایشگاه