1397/01/29
اعلام نمرات میان ترم انگل شناسی و قارچ شناسی
اعلام نمرات میان ترم انگل شناسی و قارچ شناسی
اعلام نمرات میان ترم انگل شناسی و قارچ شناسی
1396/11/21
آشنایی با سامانه منبع یاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
آشنایی با سامانه منبع یاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
1396/11/17
درج یک فایل درخصوص ایمنی زیستی
درج یک فایل درخصوص ایمنی زیستی
1396/10/29
آشنایی با مفاهیم پایه در راستای استقرار کنترل کیفی بر مبنای 6- سیگما در آزمایشگاه
6- سیگما و کنترل کیفیت در آزمایشگاه
1396/10/20
اعلام نمرات کنترل کیفی دیماه 1396
اعلام نمرات کنترل کیفی
1396/10/17
برنامه درس انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی نیمسال دوم 97-96
برنامه درس انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی نیمسال دوم 97-96
1396/09/22
برگزاری انتخابات جابک
انتخابات جابک سیستان و بلوچستان