1398/09/17
آزمایشگاههای تشخیص طبی در استان سیستان و بلوچستان
نگاهی به تاریخچه آزمایشگاههای تشخیص طبی در استان سیستان و بلوچستان
نگاهی به تاریخچه آزمایشگاههای تشخیص طبی در استان سیستان و بلوچستان
1398/09/17
راهنماي مراقبت و كنترل بيماري آنفلوانزا
راهنماي مراقبت و كنترل بيماري آنفلوانزا
1398/09/12
نمرات خام امتحان قارچ شناسی ورودی های 96
نمرات خام امتحان قارچ شناسی ورودی های 96
1398/09/03
Fecal Occult Blood Rapid Test (FOB): شرکت پادیاب طب
Fecal immunochemical test (FIT)
1398/08/13
نمرات میان ترم قارچ شناسی دندانپزشکی
نمرات میان ترم قارچ شناسی دندانپزشکی
1398/03/14
نمرات امتحان بخش قارچ شناسی دانشجویان پزشکی آزاد خرداد98
نمرات امتحان بخش قارچ شناسی دانشجویان پزشکی آزاد خرداد98