سوابق کاری

عنوان پست

مدت تصدي

تاريخ تصدي

مدرس گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

 

 1386 تا کنون

مدیر هماهنگی و نظارت بر شبکه آزمایشگاههای دانشگاه

4 سال

1391 تا 1395

رئيس اداره امور آزمايشگاههاي استان

6  سال

 86 تا 1391

مسئول آزمايشگاههاي بهداشتي استان

11 سال

 1384  تا 1395

مسئول آزمایشگاه مرکزی زاهدان 3 سال 1379 تا 1382
کارمند آزمایشگاههای رفرانس استان، مرکزی سراوان، بیمارستان امید و شهید کامیاب مشهد 4 سال 1373 تا 1377و 1378 تا 1379
مسئول آزمایشگاه مرکزی نهبندان 2 سال 1371 تا 1373
گذران طرح نیروی انسانی بعنوان کاردان آزمایشگاه شهرستان نیکشهر و خاش حدود 8 ماه 1370 تا 1371

سوابق

 

 

محتوای مرتبط