سوابق آموزشی

تدریس دروس زیر در مقاطع زمانی 1384 تا کنون که از سال 1386 به بعد در کنار کارهای اجرایی بعنوان عضو هیات علمی  فعالیت می نمایم.

1- قارچ شناسی پزشکی

2- انگل شناسی پزشکی

3- میکروب شناسی پزشکی

4- خون شناسی پزشکی

5- کنترل کیفی در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

6- اصول مدیریت در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی

7- اصول فنی و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی

8- اصول ایمنی زیستی 

9- پدافند غیرعامل


سوابق

 

 

محتوای مرتبط