انگل شناسی

فایل های پیوست مباحث تدریس شده در کلاس های غیر از رشته علوم آزمایشگاهی می باشد و لازم است دانشجویان علوم آزمایشگاهی منابع مورد نیاز بحث های یادشده را از کتاب تک یاخته شناسی پزشکی تالیف اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران یا کتاب تک یاخته شناسی پزشکی تالیف جناب آقای دکتر صائبی از انتشارات آییژ مطالعه نمایند.

   دانلود : drug-antiparasit.zip           حجم فایل 4012 KB
   دانلود : مکانیسم_مقاومت_لیشمانیا.pdf           حجم فایل 271 KB
   دانلود : جزوه_عملي_انگل_شناسي.pdf           حجم فایل 4860 KB
   دانلود : Nematoda.rar           حجم فایل 7141 KB
   دانلود : ساير_نماتودها.pdf           حجم فایل 1206 KB
   دانلود : NEMATODES.pdf           حجم فایل 1378 KB
   دانلود : نماتود2.pdf           حجم فایل 2549 KB
   دانلود : 1نماتودها.pdf           حجم فایل 2705 KB
   دانلود : Blood_trematodes.pdf           حجم فایل 3913 KB
   دانلود : shistosoma.pdf           حجم فایل 11006 KB
   دانلود : paragonimus.pdf           حجم فایل 1924 KB
   دانلود : fasciola.pdf           حجم فایل 6804 KB
   دانلود : dicroseliom_&sayere_termatodhaye_kabedi.pdf           حجم فایل 3935 KB
   دانلود : koliate_shistosoma.pdf           حجم فایل 1035 KB
   دانلود : koliate_termatoda_[Compatibility_Mode].pdf           حجم فایل 17408 KB
   دانلود : سستودا_2.pdf           حجم فایل 14006 KB
   دانلود : سستودها.pdf           حجم فایل 1365 KB
   دانلود : سستودا.pdf           حجم فایل 1251 KB
   دانلود : microsporidia.pdf           حجم فایل 945 KB
   دانلود : malaria.pdf           حجم فایل 752 KB
   دانلود : مژه_داران.pdf           حجم فایل 201 KB
   دانلود : تاژكداران_روده‌‌اي.pdf           حجم فایل 520 KB
   دانلود : emergent_parasites.pdf           حجم فایل 2539 KB
   دانلود : blood&tissue.pdf           حجم فایل 1129 KB
   دانلود : مقدمات_تک_یاخته.pdf           حجم فایل 273 KB
   دانلود : Toxoplasma_gondii.pdf           حجم فایل 459 KB
   دانلود : آميبيازيس.pdf           حجم فایل 1950 KB
   دانلود : کليات_انگل_شناسي.pdf           حجم فایل 378 KB

دروس

 

 

محتوای مرتبط