قارچ شناسی

مباحث مربوط به درس قارچ شناسی پزشکی 

   دانلود : تشخیص_بیماریهای_قارچی_2.pdf           حجم فایل 3071 KB
   دانلود : کلیات_قارچ_شناسی.pdf           حجم فایل 2736 KB
   دانلود : slide_culture.pdf           حجم فایل 2299 KB
   دانلود : آزمایشگاه_قارچ.pdf           حجم فایل 2777 KB
   دانلود : نادر3-ژئوتریکوز.pdf           حجم فایل 172 KB
   دانلود : نادر2-رینوسپوریدیوز.pdf           حجم فایل 207 KB
   دانلود : نادر1-ادیاسپیرومیکوز.pdf           حجم فایل 216 KB
   دانلود : فرصت_طلب8-رودوتورولوزیس.pdf           حجم فایل 105 KB
   دانلود : فرصت_طلب7-نوکاردیوز.pdf           حجم فایل 484 KB
   دانلود : فرصت_طلب6-اکتینومایکوز.pdf           حجم فایل 636 KB
   دانلود : فرصت_طلب5-سودالشریا.pdf           حجم فایل 122 KB
   دانلود : فرصت_طلب4-موکورمایکوز.pdf           حجم فایل 232 KB
   دانلود : فرصت_طلب3-آسپرژیلوس.pdf           حجم فایل 828 KB
   دانلود : فرصت_طلب2-کریپتوکوکوس.pdf           حجم فایل 403 KB
   دانلود : فرصت_طلب1-کاندیدا.pdf           حجم فایل 1239 KB
   دانلود : احشایی4-پاراکوکسیدیوئیدومایکوزیس.pdf           حجم فایل 548 KB
   دانلود : احشایی3-کوکسیدیوئیدومایکوزیس.pdf           حجم فایل 568 KB
   دانلود : احشایی2-بلاستومایکوزیس.pdf           حجم فایل 751 KB
   دانلود : احشایی1-هیستوپلاسموزیس.pdf           حجم فایل 449 KB
   دانلود : لوبومیکوزیس-_زیرجلدی6.pdf           حجم فایل 220 KB
   دانلود : انتموفتورومیکوزیس-_زیرجلدی5.pdf           حجم فایل 430 KB
   دانلود : فائوهیفومیکوزیس-_زیرجلدی4.pdf           حجم فایل 860 KB
   دانلود : کروموبلاستومیکوزیس-زیرجلدی3.pdf           حجم فایل 354 KB
   دانلود : اسپوروتریکوزیس-_زیرجلدی2.pdf           حجم فایل 378 KB
   دانلود : مایستوما_-_زیرجلدی1.pdf           حجم فایل 978 KB
   دانلود : درماتوفیتوزیس-_جلدی1.pdf           حجم فایل 2006 KB
   دانلود : تریکومیکوزیس_اگزیلاریس-_سطحی7.pdf           حجم فایل 113 KB
   دانلود : اریتراسما-_سطحی6.pdf           حجم فایل 180 KB
   دانلود : کراتومایکوزیس-_سطحی5.pdf           حجم فایل 225 KB
   دانلود : اتومیکوزیس-_سطحی4.pdf           حجم فایل 332 KB
   دانلود : پیدرا-_سطحی3.pdf           حجم فایل 267 KB
   دانلود : تینه_آ_نیگرا-_سطحی2.pdf           حجم فایل 429 KB
   دانلود : تینه_آ_ورسیکالر-_سطحی1.pdf           حجم فایل 427 KB

دروس

 

 

محتوای مرتبط