ارتباط یا استاد

بنام خدا

برای تماس با من می توانید به آدرس ایمیل salimi35ali@gmail.com یا با شماره تلفن 05413424393 تماس بگیرید.

آدرس دفتر کار:

1- میدان دکتر حسابی-پردیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان-حوزه معاونت درمان-مدیریت هماهنگی و نظارت بر شبکه آزمایشگاههای دانشگاه

2- میدان مشاهیر - ساختمان سابق دانشکده پزشکی - گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه

علیرضا سلیمی خراشاد