کنترل کیفی

مباحث مربوط به تضمین کیفیت و کنترل کیفی در آزمایشگاههای تشخیص طبی می باشد.

   دانلود : خونشناسی.pdf           حجم فایل 2947 KB
   دانلود : microbiology.pdf           حجم فایل 6610 KB
   دانلود : angalshenaci-_training.pdf           حجم فایل 4880 KB
   دانلود : Quality_control3.pdf           حجم فایل 3013 KB
   دانلود : Quality_control2.pdf           حجم فایل 2518 KB