1399/01/29
قارج شناسی دندانپزشکی
فایل پیوست خلاصه مباحث بخش قارچ شناسی درس انگل شناسی و قارچ شناسی دانشجویان دندانپزشکی است
فایل پیوست خلاصه مباحث بخش قارچ شناسی درس انگل شناسی و قارچ شناسی دانشجویان دندانپزشکی است
1398/10/27
نمرات خام تصیح شده بخش قارچ ها رشته پرستاری دی 98
نمرات خام تصیح شده بخش قارچ ها رشته پرستاری دی 98
1398/09/17
آزمایشگاههای تشخیص طبی در استان سیستان و بلوچستان
نگاهی به تاریخچه آزمایشگاههای تشخیص طبی در استان سیستان و بلوچستان
1398/09/17
راهنماي مراقبت و كنترل بيماري آنفلوانزا
راهنماي مراقبت و كنترل بيماري آنفلوانزا
1398/09/12
نمرات خام امتحان قارچ شناسی ورودی های 96
نمرات خام امتحان قارچ شناسی ورودی های 96
1398/09/03
Fecal Occult Blood Rapid Test (FOB): شرکت پادیاب طب
Fecal immunochemical test (FIT)
1398/08/13
نمرات میان ترم قارچ شناسی دندانپزشکی
نمرات میان ترم قارچ شناسی دندانپزشکی