1400/10/25
کارگاه آموزشی MMT- تشخیص آزمایشگاهی
کارگاه آموزشی MMT- تشخیص آزمایشگاهی
کارگاه آموزشی MMT- تشخیص آزمایشگاهی
1400/08/14
برگزاری کارگاه PCR توسط مدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
برگزاری کارگاه PCR توسط مدیریت آزمایشگاه مرجع سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
1398/10/27
نمرات خام تصیح شده بخش قارچ ها رشته پرستاری دی 98
نمرات خام تصیح شده بخش قارچ ها رشته پرستاری دی 98
1398/09/17
آزمایشگاههای تشخیص طبی در استان سیستان و بلوچستان
نگاهی به تاریخچه آزمایشگاههای تشخیص طبی در استان سیستان و بلوچستان
1398/09/17
راهنماي مراقبت و كنترل بيماري آنفلوانزا
راهنماي مراقبت و كنترل بيماري آنفلوانزا